Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - MÔI TRƯỜNG TÍN ĐẠT
Việt Nam English Trung Quốc

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

24-05-2016

1. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì?

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là phương thức của một quá trình được sử dụng để dự đoán hệ quả về môi trường (tích cực hoặc tiêu cực) của một kế hoạch, một chính sách, một chương trình hoặc dự án trước khi ra quyết định thực hiện, đồng thời đề xuất các biện pháp để điều chỉnh tác động đến mức độ có thể được chấp nhận (mức độ do chính quyền quy định thông qua các quy chuẩn kỹ thuật) hoặc để khảo sát các giải pháp kỹ thuật mới. Mặc dù một đánh giá có thể dẫn đến các quyết định kinh tế khó khăn và những mối quan tâm về chính trị, xã hội nhưng đánh giá tác động môi trường là một công việc cần thiết để bảo vệ môi trường, bằng cách cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Mục đích của việc đánh giá là để đảm bảo rằng các nhà sản xuất ra quyết định xem xét các tác động môi trường trước khi quyết định có hay không để tiến hành một dự án. Hiệp hội quốc tế về đánh giá tác động (IAIA) định nghĩa đánh giá tác động môi trường là “quá trình xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu những tác động liên quan sinh học, xã hội, và các yếu tố khác của các đề án phát triển trước khi những quyết định chính được thực hiện và cam kết được đưa ra “. Những sự đánh giá tác động môi trường đặc biệt ở chỗ chúng không yêu cầu sự tuân thủ các một kết quả môi trường được định trước, mà  yêu cầu các nhà hoạch định ra quyết định cân nhắc, tính toán đến các giá trị môi trường trong các quyết định của họ và để chứng minh những quyết định trong bối cảnh nghiên cứu một môi trường cụ thể và những ý kiến ​​công chúng về các tác động tiềm ẩn của môi trường.

Ranh giới này được xác định bởi người nộp đơn và giám định viên chính, nhưng trong thực tế, hầu hết các Báo cáo ĐTM chỉ tác động trực tiếp và ngay lập tức trên khu vực chịu ảnh hưởng.

2. Các đối tượng cần lập ĐTM

Căn cứ theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP để xác định các đối tượng thuộc danh mục cần lập ĐTM

2.1. Đối tượng lập ĐTM thuộc cấp thẩm định của Sở TNMT: là các đối tượng Dự án thuộc Phụ lục 2 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP

2.2. Đối tượng lập ĐTM thuộc cấp thẩm định của Bộ TNMT: là các đối tượng Dự án thuộc Phụ lục 3 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP

3. Hồ sơ đề nghị thẩm định ĐTM

Hồ sơ nộp đề nghị thẩm định ĐTM gồm:

a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

b) Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư này.

c) Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

Chúng tôi xin giới thiệu form một báo cáo đánh giá tác động môi trường để tham khảo:

MỤC LỤC 

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 

Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên dự án

1.2. Chủ dự án

1.3. Vị trí địa lý của dự án

1.4. Nội dung chủ yếu của dự án

1.4.1. Mô tả mục tiêu của dự án

1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án

1.4.3. Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án

1.5. Công nghệ sản xuất, vận hành

1.6. Danh mục máy móc, thiết bị

1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu

1.8. Tiến độ thực hiện dự án

1.9. Vốn đầu tư

1.10. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Chương 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Điều kiện về môi trường tự nhiên

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

2.1.2. Điều kiện về khí tượng

2.1.3. Điều kiện về thủy văn

2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý

2.2. Điều kiện kinh tế – xã hội

2.2.1. Điều kiện về kinh tế

2.2.2. Điều kiện về xã hội

2.2.2.1. Giáo dục:

2.2.2.2. Hoạt động Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao

2.2.2.3. Công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp

Chương 3: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Đánh giá tác động môi trường

3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án

3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng

3.1.3. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án

3.1.4. Tác động do các rủi ro, sự cố môi trường

3.1.5. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường giai đoạn hoạt động của dự án

3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

3.2.1. Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường

3.2.2. Đánh giá độ tin cậy của các phương pháp

Chương 4: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động xấu do dự án gây ra

4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị

4.1.2. Trong giai đoạn xây dựng

4.1.3. Trong giai đoạn hoạt động

4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố

4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị

4.2.2. Giai đoạn thi công xây dựng

4.2.3. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. Chương trình quản lý môi trường

5.1.1. Danh mục chương trình quản lý

5.1.2. Dự toán chi phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường

5.2. Chương trình giám sát môi trường

5.2.1 Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

5.2.2 Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

5.2.3 Kinh phí giám sát môi trường

CHƯƠNG 6: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG

6.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã

6.2. Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã

6.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

  1. Kết luận
  2. Kiến nghị
  3. Cam kết

3.1. Cam kết của chủ dự án về việc thực hiện chương trình quản lý môi trường, giám sát môi trường

3.2. Cam kết của chủ dự án với cộng đồng

3.3. Cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến các giai đoạn của dự án


COPYRIGHT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ TÍN ĐẠT